BIP Gminy Zbójna

NRXIII/75/04 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 10 grudnia 2004 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o przystąpieniu do realizacji projektu „PISA-NAREW”.
Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz .717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 i Nr 214, poz. 1806/ uchwala się co następuje:
§ 1. Zmienia się załącznik do uchwały Nr XII/67/04 z dnia 21 września 2004 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o przystąpieniu do realizacji projektu „PISA-NAREW”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Załącznikv do uchwały
Nr XIII/75/04 Rady Gminy
Zbójna
z dnia 10 grudnia2004r.


POROZUMIENIE
z dnia ……………

Na podstawie:
1) Uchwały Nr ………… Rady Gminy Kolno z dnia ……….. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego oraz uchwały Nr ………. Rady Gminy Kolno z dnia …………. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
2) Uchwały Nr ………….... Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia ……….. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego oraz uchwały Nr ………. Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia …………. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
3) Uchwały Nr ………….... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia ……….. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego oraz uchwały Nr ………. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia …………. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
4) Uchwały Nr ………….... Rady Miejskiej w Piszu z dnia ……….. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego oraz uchwały Nr ………. Rady Miejskiej w Piszu z dnia …………. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
5) Uchwały Nr ………….... Rady Gminy Turośl z dnia ……….. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego oraz uchwały Nr ………. Rady Gminy Turośl z dnia …………. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
6) Uchwały Nr ………….... Rady Gminy Zbójna z dnia ……….. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego oraz uchwały Nr ………. Rady Gminy Zbójna z dnia …………. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.
zostaje zawarte porozumienie międzygminne, zwane dalej „Porozumieniem” pomiędzy:
1. Gminą Kolno
reprezentowaną przez:
Henryka Dudę – Wójta Gminy.

2. Gminą i Miastem Nowogród
reprezentowaną przez:
Szczepana Zalewskiego – Burmistrza Nowogrodu.
3. Miastem Ostrołęką
reprezentowanym przez:
Ryszarda Załuskiego – Prezydenta Miasta.
4. Gminą Pisz
reprezentowana przez:
Andrzeja Szymborskiego – Burmistrza Pisza.
5. Gminą Turośl
reprezentowaną przez:
Piotra Niedbałę – Wójta Gminy.
6. Gminą Zbójna
reprezentowaną przez:
Zenona Białobrzeskiego – Wójta Gminy.

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest przystąpienie do wspólnej realizacji projektu „PISA_NAREW”, którego celem jest opracowanie i budowa trasy turystycznej wzdłuż rzek Pisy i Narwi na odcinku Pisz – Ostrołęka.
§ 2. Powierza się Gminie Pisz prowadzenie całości spraw związanych z realizacją porozumienia.
§ 3. Strony porozumienia podejmują się:
1) Wytyczenia, zaprojektowania i budowy trasy turystycznej ‘PISA-NAREW’ ze wskazaniem miejsc postojowych, stanic wodnych, pól namiotowych, pensjonatów, dróg dojazdowych i wszelkiej infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania obiektów turystycznych.
2) Uruchomienie pełnej obsługi turystycznej zarówno dla grup zorganizowanych jak i indywidualnych turystów, ujednoliconej i utrzymującej uzgodnione standardy.
3) Stworzenie nowego produktu turystycznego – „Spływ kajakowy rzekami Pisą i Narwią” na odcinku Pisz – Ostrołęka.
4) Rozszerzenia istniejącej oferty turystycznej, agroturystycznej i turystyki wodnej oraz wszelkich innych form uzupełniających się.
5) Promocji bogactwa przyrodniczego kulturowego regionów rozciągających się wzdłuż rzek Pisy i Narwi, ze szczególnym uwzflędnieniem regionalizmu, sztuki ludowej, obrzędów i architektury.
6) Stworzenia nowych miejsc pracy w oparciu o rozwój turystyki.
§ 4. Strony Porozumienia w celu realizacji projektu i aplikowania o środki strukturalne zobowiązują się niezwłocznie do:
- wpisania przedmiotu porozumienia ‘PROJEKT PISA-NAREW’ do Lokalnych Programów rozwoju.
- podjęcia niezbędnych uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenów objętych projektem.
§ 5. Strony porozumienia deklarują pełne zaangażowanie w prace nad realizacją projektu będącego przedmiotem porozumienia.
§ 6. Strony porozumienia zobowiązują się do pokrycia w równych częściach kosztów opracowania koncepcji.
§ 7. Wysokość, terminy i miejsce zapłaty należności wynikających z realizacji porozumienia zostaną określone przez strony niniejszego porozumienia w późniejszym terminie.
§ 8. Porozumienie zawarte jest na czas realizacji projektu.
§ 9 Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają stosownego aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dziennikach Urzędowych Województw: Mazowieckiego, Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego.
§ 11. Porozumienie sporządzono w 14 jednobrzmiących egzemplażach po 2 dla każdej ze stron.


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 14:50
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 744 razy