BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR IV/10/15 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zbójna
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Zbójna przeprowadza się z inicjatywy Rady Gminy lub Wójta w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców na temat zagadnień poddanych konsultacjom, pozyskania informacji, sugestii czy propozycji co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy bądź zebrania uwag i wniosków na temat poddany konsultacjom projektów aktów prawnych.
3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy.
§ 2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Zbójna.
§ 3. Konsultacje mogą być przeprowadzane na obszarze całej gminy lub jej części bądź z określonymi środowiskami.
§ 4. 1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział.
2. Nie wypowiedzenie się w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z prawa do wyrażenia stanowiska w danej sprawie.
§ 5. Konsultacje mogą polegać na:
1) wyrażeniu opinii lub zgłoszeniu uwag i wniosków w sprawie będącej przedmiotem konsultacji;
2) udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie;
3) wskazaniu jednego z zaproponowanych rozwiązań.
§ 6. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie:
1) zapytań skierowanych do mieszkańców przy pomocy przeznaczonych do tego celu ankiet lub kwestionariuszy papierowych bądź elektronicznych,
2) zebrania pisemnych uwag, wniosków i opinii mieszkańców za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub bezpośrednio w sekretariacie Wójta Gminy Zbójna.
3) bezpośrednich spotkań Wójta lub innych upoważnionych przez niego osób z mieszkańcami albo zebrań wiejskich zwoływanych przez sołtysa.
§ 7. 1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt w formie zarządzenia, które podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zbójna i na terenie objętym konsultacjami, publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zbójna i na stronie internetowej gminy.
2. W zarządzeniu o przeprowadzeniu konsultacji Wójt Gminy określa w szczególności:
1) przedmiot konsultacji,
2) formę i sposób konsultacji,
3) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
3. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się protokół określający przedmiot konsultacji, formę, termin oraz wyniki konsultacji, który podaje się do publicznej wiadomości nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia konsultacji.
§ 8. Sposób konsultowania projektów aktów prawnych z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami określa odrębna uchwała.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Lemański
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 kwi 2015 15:09
Opublikował(a): Marta Poreda
Zaakceptował(a): Marta Poreda
Artykuł był czytany: 267 razy