BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR IV/13/15 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych
Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dietę dzienną przysługującą radnym Rady Gminy Zbójna w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych), za udział w sesjach Rady Gminy oraz posiedzeniach Komisji Rady.
§ 2. Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) Przewodniczącemu Rady Gminy Zbójna.
§ 3. Traci moc uchwała Nr III/16/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i członków Komisji Rady.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Andrzej Lemański
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 kwi 2015 15:09
Opublikował(a): Marta Poreda
Zaakceptował(a): Marta Poreda
Artykuł był czytany: 318 razy