BIP Gminy Zbójna

NRXIII/74 /04 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 10 grudnia 2004 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg gminnych i dojazdowych, których zarządcą jest Wójt Gminy Zbójna.
Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych /Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 i Nr 214, poz. 1806/ uchwala się co następuje
§ 1. Ustala się stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i dojazdowych w celu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym na cele niezwiązane z budową,przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej potrzebami zarządzania drogami, lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami, lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w punktach 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celach, o których mowa w paragrafie 1 pkt 1 i pkt 4 określa się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajeciu do 50% szerokości jezdni – 2,50 zł,
2) przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni, do całkowitego zajęcia jezdni – 4,00 zł,
2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, wjazdów, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, a dla pozostałych elementów pasa drogowego (pobocze) ustala się stawkę opłat za jeden m2 pasa drogowego w wysokości – 1,00 zł
3. Za zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny stosuje się stawki takie jak za zajęcie pasa drogowego za jeden dzień.
§ 3. 1.Ustala się następujące stawki rocznych opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych i dojazdowych zajęty przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w paragrafie 1 pkt 2:
1) w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym - 7,50 zł,
2) w pasie drogowym w obszarze zabudowanym - 20,00 zł,
3) na obiekcie mostowym - 100,00 zł.
2. Stawki opłat za umieszczenie urządzenia lub obiektu ulegną podwyższeniu o 100 % w przypadku umieszczenia urządzenia w jezdni.
3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
§ 4. Ustala się nastepujące stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych i dojazdowych w celu, o którym mowa w paragrafie 1 pkt 3:
1) za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego w terenie zabudowanym i poza terentm zabudowanym - 0,30 zł /dzień,
2) za zajęcie 1 m 2 powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy tymczasowego stoiska handlowego - 1,00 zł/dzień
3) za 1 m2 powierzchni reklamy - 1,00 zł/dzień.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan GawrychData dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 14:50
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 813 razy