BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 18/15 Wójta Gminy Zbójna

z dnia: 10 marca 2015 roku
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Zbójna.
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379
i poz. 1074) i art.25, art. 35 ust. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz.805, poz. 906, poz.822) oraz
§ 5 ust.3 uchwały Nr XXIV/131/13 Rady Gminy Zbójna z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość zabudowaną budynkiem byłej biblioteki, stanowiącą własność Gminy Zbójna, położoną w Kuziach na działce Nr 258/3 o pow. 0,0567 ha, KW. LM1L/00024944/3, szczegółowo opisaną w wykazie, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, stanowiącą własność Gminy Zbójna, położoną w Dobrym Lesie
na działce Nr 871/2 o pow. 0,2050 ha KW. LM1L/00008124/1, szczegółowo opisaną
w wykazie, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 2
1. Wykazy, o których mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy Zbójna i w sołectwach, w których położone są nieruchomości przez okres
21 dni, oraz na stronie internetowej www.zbojnapowiatlomzynski.pl.
2. Informacja o wywieszeniu wykazu, o którym mowa w ust.1 zostanie opublikowana
w prasie lokalnej.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 11 mar 2015 11:20
Opublikował(a): Marta Poreda
Zaakceptował(a): Marta Poreda
Artykuł był czytany: 273 razy