BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 17/15 Wójta Gminy Zbójna

z dnia: 10 marca 2015 roku
w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 4 w budynku domu nauczyciela Kuzie Nr 35.
Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ i art. 38 ust.1-2, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r. poz.518, poz. 659, poz.805,poz. 822, poz. 906/
oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108, z 2009 r. Nr 55, poz. 450 ) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłasza się I przetarg ustny nieograniczony, zgodnie z załącznikiem do niniejszego
zarządzenia, na zbycie wyodrębnionego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Nr 4 o pow. 36 m2 w budynku domu nauczyciela w Kuziach Nr 35 na I piętrze wraz z przynależną do lokalu piwnicą o pow. 8,68 m2 i udziałem 1375/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w działce Nr 462/9 o pow. 1314 m2, położnej w Kuziach, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW 38804.

§ 2

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna,
na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl oraz w Sołectwie Kuzie.
2. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie lokalnej.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zbójna.
Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski


Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 11 mar 2015 11:18
Opublikował(a): Marta Poreda
Zaakceptował(a): Marta Poreda
Artykuł był czytany: 291 razy