BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 4/15 Wójta Gminy Zbójna

z dnia: 19 stycznia 2015 roku
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Zbójna.
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379
i poz. 1074) i art.25, art. 35 ust. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz.805, poz. 906, poz.822) oraz
§ 5 ust.3 uchwały Nr XXIV/131/13 Rady Gminy Zbójna z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargowej wyodrębnione własnościowe prawo
do lokalu mieszkalnego Nr 4 o pow. 36,00 m2 w budynku domu nauczyciela w Kuziach Nr 35 na I piętrze wraz z przynależną do lokalu piwnicą o pow. 8,68 m i udziałem 1375/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w działce położonej w Kuziach Nr 462/9 o powierzchni 1314 m2 stanowiącej własność Gminy Zbójna, zapisanej w Księdze Wieczystej KW 38804, szczegółowo opisane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2
1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy Zbójna i w sołectwie Kuzie przez okres 21 dni, oraz na stronie
internetowej www.zbojnapowiatlomzynski.pl.
2. Informacja o wywieszeniu wykazu, o którym mowa w ust.1 zostanie opublikowana
w prasie lokalnej.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Wójt Gminy Zbójna

Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 21 sty 2015 08:37
Opublikował(a): Marta Poreda
Zaakceptował(a): Marta Poreda
Artykuł był czytany: 297 razy