BIP Gminy Zbójna

NRXIII/73/04 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 10 grudnia 2004 roku
w sprawie: zwolnień w podatku od środków transportowych na 2005 rok.
Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123 poz. 1291 ./ uchwala się co nastepuje:
§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych:
1) środki transportowe stanowiące własność gminy, za wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
2) środki transportowe wykorzystywane do ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej , za wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1, nie obejmują środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzieniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan GawrychData dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 14:50
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 668 razy