BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XXXIII/31/14 Rady Gminy Zbójna

z dnia: 12 listopada 2014r.
w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu p.n. „Stworzenie siłowni plenerowej z elementami małej architektury w miejscowości Zbójna”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318 z 2014r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

§.1.1. Przystępuje się do realizacji projektu p.n. „Stworzenie siłowni plenerowej
z elementami małej architektury w miejscowości Zbójna” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
2. Budowane urządzenia siłowni plenerowej z elementami małej architektury
w miejscowości Zbójna będą ogólnodostępne nieodpłatnie wszystkim mieszkańcom miejscowości.
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Grzegorz Gawrych


Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 sty 2015 11:25
Opublikował(a): Marta Poreda
Zaakceptował(a): Marta Poreda
Artykuł był czytany: 305 razy