BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XXXIII/32/14 Rady Gminy Zbójna

z dnia: 12 listopada 2014 r.
w sprawie: przyjęcia środków z Funduszu Spójności
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się co następuje:
§1. 1. Przyjąć środki do wysokości 20 910,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziesięć złotych, 00/100) z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) - (Konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 9.3/ 2013) i będzie stanowić do 85% kosztów kwalifikowanych ww. projektu.
2. Pozostałe środki finansowe na opracowanie planu zabezpieczy ze środków własnych Gmina Zbójna.

§ 2. Powyższe środki zostaną przeznaczone na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zbójna w ramach projektu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zbójna”, który będzie się składał z następujących elementów:
1) Plan gospodarki niskoemisyjnej
2) Stworzenie bazy danych
3) Szkolenia dla pracowników
4) Informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej, upublicznianie informacji o opracowaniu planów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący Rady

Grzegorz Gawrych


Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 sty 2015 11:24
Opublikował(a): Marta Poreda
Zaakceptował(a): Marta Poreda
Artykuł był czytany: 350 razy