BIP Gminy Zbójna

Uchwała Nr II/41/14 Rady Gminy Zbójna

z dnia: 18 grudnia 2014 roku
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2015 – 2024
Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.), Rada Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbójna na lata 2015 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,
§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,
§ 3. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
§ 5.Traci moc Uchwała Nr XXVII/149/13 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2014-2024 ze zmianami.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.


Przewodniczący Rady

Andrzej Lemański


Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 sty 2015 11:00
Opublikował(a): Marta Poreda
Zaakceptował(a): Marta Poreda
Artykuł był czytany: 377 razy