BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR I/38/14 Rady Gminy Zbójna

z dnia: 27 listopada 2014 r.
w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna.
Na podstawie art. 18. ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318 z 2014r. poz. 379 i 1072 ), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/110/13 Rady Gminy Zbójna z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Lemański

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 sty 2015 10:56
Opublikował(a): Marta Poreda
Zaakceptował(a): Marta Poreda
Artykuł był czytany: 254 razy