BIP Gminy Zbójna

Uchwała Nr II/42/14 Rady Gminy Zbójna

z dnia: 18 grudnia 2014 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Zbójna na rok 2015.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 z póź. zm.)
Rada Gminy Zbójna uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu w wysokości 18 981 845,00 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 14 029 683,00 zł,
2) majątkowe w wysokości 4 952 162,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 18 451 845,00 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 12 708 778,00 zł,
2) majątkowe w wysokości 5 743 067,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 57 668,00 zł,
2) celową w wysokości - 30 000,00 zł,
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 933 799,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.
§ 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości 530 000,00zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 530 000,00zł,

§ 6. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 530 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 700 000,00 zł;
2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2 215 507,00 zł.
§ 8.1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 20 000,00zł.
2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 20 000,00 zł.
§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 47 800,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 49 924 ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.Ustala się wydatki w kwocie 2400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3.Ustala się dochody w kwocie 1120,00zł i wydatki w kwocie 2 000,00zł związane z realizacją zadań określonych Ustawą Prawo Ochrony Środowiska.
4. Dochody w kwocie 310 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów sytemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 700 000,00zł;

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4.Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5.Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7.Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
8.Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20 000,00 zł,
9.Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 20 000,00 zł.
10.Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.Przewodniczący Rady

Andrzej Lemański

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 sty 2015 10:32
Opublikował(a): Marta Poreda
Zaakceptował(a): Marta Poreda
Artykuł był czytany: 360 razy