BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XXIX/19/14

z dnia: UCHWAŁA NR XXIX/19/14
w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Zbójna do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.1 i1pkt 3, art.10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji przedsięwzięcie pod nazwą pn. „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych
§ 2. Rada Gminy Zbójna zabezpieczy w budżecie gminy środki na realizację zadania, o którym mowa w §. 1. w częsci dotyczącej składowiska na terenie Gminy Zbójna.
§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Zbójna do:
1) przystąpienia do umowy partnerstwa gmin jako partnera projektu pn. „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego” z::
a) Miastem Kolno z siedzibą 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20
b) Gminą Filipów z siedzibą 16-424 Filipów, ul. Garbaska 2,
c) Gminą Grabowo z siedzibą 18-507 Grabowo, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1,
d) Gminą Hajnówka z siedzibą 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1,
e) Gminą Krypno z siedzibą 19-111 Krypno, Krypno Kościelne 23 B,
f) Gminą Kulesze Kościelne z siedzibą 18-208 Kulesze Kościelne, ul. Główna 6,
g) Gminą Nowogród z siedzibą 18-414 Nowogród, ul. Łomżyńska 41,
h) Gminą Radziłów z siedzibą 19 - 213 Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14,
i) Gminą Zbójna z siedzibą 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64,
2) złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, Oś Priorytetowa II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (konkurs nr 9/POiIŚ/2.1/04/2014) Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia
z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych dotyczącego przedsięwzięcia pn „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 1 wrz 2014 14:12
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Elżbieta Parzych
Artykuł był czytany: 338 razy