BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XXVIII/13/14

z dnia: 25 lutego 2014 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się, że skarga z dnia 2014.02.12 wniesiona przez Panią
Janinę Kozłowską na niedoprowadzenie sieci wodociągowej do działki Nr 882 w obrębie Zbójna jest bezzasadna z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Niniejszą uchwałę należy przekazać wnoszącej skargę i Wojewodzie Podlaskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Jan GawrychZałącznik
DO UCHWAŁY NR XXVIII/13/14
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 25 lutego 2014 r.
Uzasadnienie do uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy
Rada Gminy Zbójna zapoznała się ze skargą wniesioną na Wójta Gminy Zbójna przez Panią Janinę Kozłowską zam. Dukat 3, 18-416 Zbójna w dniu 2014.02.13 do Wojewody Podlaskiego, a następnie odesłaną do Rady Gminy Zbójna celem jej rozpatrzenia według właściwości. Skarga wpłynęła do Urzędu Gminy Zbójna w dniu 2014.02.19. Powodem wniesienia skargi było niedoprowadzenie sieci wodociągowej do działki Nr 882 w obrębie Zbójna, Gmina Zbójna wraz z budową przyłącza wodociągowego do budynków znajdujących się na tej działce. W powyższej sprawie Wójt Gminy Zbójna złożył Radzie Gminy Zbójna następujące wyjaśnienie: W dniu 20 października 2010 r. część mieszkańców Kolonii Dukat we wsi Zbójna skierowała do Wójta Gminy Zbójna podanie, w którym prosiła
o doprowadzenie do ich posesji sieci wodociągowej. W wyniku podjętych działań zaprojektowano sieć wodociągową obejmującą doprowadzenie wodociągu do posesji mieszkańców. Na etapie projektowania uzyskano niezbędne zgody mieszkańców Kolonii Dukat, w tym Pana Józefa Brzóski na przeprowadzenie sieci wodociągowej przez jego działkę
do zabudowań na działce Nr 882 użytkowanej przez Panią J. Kozłowską.
W momencie realizacji budowy wodociągu Pan J. Brzóska cofnął swoje zezwolenie
na przeprowadzenie sieci wodociągowej przez swoją działkę do zabudowań na działce użytkowanej przez Panią J. Kozłowską, z uwagi na brak odszkodowania za ewentualne uszkodzenie jego gruntu. Budowa sieci przyłącza wodociągowego do działki użytkowanej przez Skarżącą w pasie dróg gminnych nie była możliwa, ze względu na wychodzenie inwestycji poza obszar objęty pozwoleniem na budowę sieci wodociągowej (Decyzja
Nr 197/2012 Starosty Łomżyńskiego z dnia 28.05.2012 r.). Wójt Gminy Zbójna, przy współudziale wykonawcy inwestycji, dwukrotnie podejmował próby uzgodnienia przebiegu sieci wodociągowej do działki użytkowanej przez Panią J. Kozłowską, aby zrealizować inwestycję zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę. Próby te nie przyniosły jednak pozytywnego rezultatu.
Rada Gminy Zbójna, po wysłuchaniu wyjaśnień Wójta Gminy Zbójna nie dopatrzyła się niedopełnienia obowiązków służbowych przez Wójta Gminy Zbójna, zarzucanych przez Skarżącą i uznała skargę za bezzasadną.


Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 1 wrz 2014 13:16
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Elżbieta Parzych
Artykuł był czytany: 386 razy