BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XXVIII/8/14

z dnia: 25 lutego 2014 r.
w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego do udzielania pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
Na podstawie art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. z 2013 r . poz. 182, ) w związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów
z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024), uchwala się co następuje:

§ 1. Podwyższa się do wysokości 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej uprawniające do uzyskania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.

§ 2. Do wysokości 150 % kryterium dochodowego nie żąda się zwrotu wydatków dokonanych w ramach programu za udzieloną pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 1 wrz 2014 13:03
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Elżbieta Parzych
Artykuł był czytany: 286 razy