BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XXVIII/6/14

z dnia: 25 marca 2014 r.
w sprawie: ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej.
Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej / Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835, Nr 100, poz. 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2008 r. Nr 163, poz. 1015, z 2009 r. Nr 11, poz. 59./ uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Zbójna za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 16,00 zł za/godz.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Zbójna Nr XXVII/154/14 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej.
§ 3. Wykonanie uchwały powieża się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszernia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 1 wrz 2014 13:00
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Elżbieta Parzych
Artykuł był czytany: 289 razy