BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XXVIII/3/14

z dnia: 25 lutego 2014 r.
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 1318) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 217, poz. 1427) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy Zbójna na 2015 rok.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 1 wrz 2014 12:48
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Elżbieta Parzych
Artykuł był czytany: 305 razy