BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 52/14 Wójta Gminy Zbójna

z dnia: 28 lipca 2014 roku
w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014 r.
Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XVI/133/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze, Wójt Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Przyjąć:
1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia według którego:
- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 19 085 407 ,00 zł,
- wykonanie - 9 063 277,99 zł,
w tym:
- dochody bieżące – 8 965 931,99 zł,
- dochody majątkowe – 97 346,00 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 18 697 204,00 zł,
- wykonanie - 7 441 265,93 zł,
w tym:
- wydatki bieżące – 7 415 209,81 zł, z tego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 4 004,07 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń– 3 090 315,50 zł,
- dotacje – 331 340,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 205 262,71 zł,

-wydatki majątkowe – 26 056,12 zł, z tego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 11 069,11 zł

2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3) Informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Informacje o których mowa w § 1 przekazać:
1. Radzie Gminy
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 sie 2014 09:25
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Elżbieta Parzych
Artykuł był czytany: 317 razy