BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 18/14 Wójta Gminy Zbójna

z dnia: 12 marca 2014 roku
w sprawie: w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013rok
Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. 1.Przyjąć:
1) Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia według którego:
- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 16 961 865,00 zł,
- wykonanie - 16 732 836,41 zł,
w tym:
- dochody bieżące – 14 577 694,76 zł,
- dochody majątkowe – 2 155 141,65 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 17 603 639,00 zł,
- wykonanie - 17 014 646,30 zł,
w tym:
- wydatki bieżące – 13 663 181,46 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 137 783,59 zł,
- dotacje – 594 500,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 477 276,49 zł,
-wydatki majątkowe – 3 351 464,84 zł,

2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2013 r, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) Informację o stanie mienia gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Zbójna.
§ 3. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 ust 1 pkt 1 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 20 maj 2014 14:23
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Elżbieta Parzych
Artykuł był czytany: 336 razy