BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XXVII/152/13

z dnia: 30 grudnia 2013 roku
w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej
UCHWAŁA NR XXVII/152/13
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 , poz 645 i poz.1318) i art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z 2013 r. poz.984 i poz. 1238 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Upoważnia się Kierownika GOPS w Zbójnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, o których mowa w art. 3 pkt 13c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami), zamieszkałych na terenie gminy Zbójna.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 lut 2014 11:06
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 381 razy