BIP Gminy Zbójna

XIII/70/04 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 10 grudnia 2004 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123 poz. 1291./ uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części –0,52 zł,
2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 13,00 zł,
3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –8,37 zł,
4) od 1 m2 powierzchni budynków zajętych na działalność gospodarczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych –3,61 zł,
5) od pozostałych budynków lub ich części :
a) od 1m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części - 4,00 zł,
b) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków położonych na terenach określonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe –6,01 zł,
c) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –6,01 zł,
6) od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
7) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,47 zł,
8) od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, a także gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,52 zł,
9) od gruntów pozostałych:
a) od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych - 0,15 zł,
b) od 1 m2 powierzchni gruntów określonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 0,15 zł,
c) od 1 m2 powierzchni gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,32 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan GawrychData dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 14:50
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 651 razy