BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA XXVII/151/13

z dnia: 30 grudnia 2013 r.
w sprawie: przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbójna na lata 2013-2032
UCHWAŁA XXVII/151/13
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbójna na lata 2013-2032
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 , poz. 645 i poz. 1318), art. 18ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ) oraz założeń „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przyjętego uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. (MP Nr 33, poz.481) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbójna na lata 2013-2032 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 lut 2014 11:04
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 300 razy