BIP Gminy Zbójna

XIII/69/04 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 10 grudnia 2004 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2004 rok.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Nr 214, poz. 1806/ oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listpoada 1998 r. o finansach publicznych/ tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 zmiany: Dz.U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291i Nr 210, poz. 2135/ Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1.Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 18.206 zł
b) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 43.491 zł
c) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 70.150 zł
d) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 95.435 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 8.904.278 zł
Plan wydatków ogółem wynosi 8.770.354 zł
§ 2. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie, art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Nr 1 do uchwały
NrXIII/69/04 Rady Gminy Zbójna
z dnia 10 grudnia 2004 r.
Dochody - zwiększenie
Dział Rozdział paragraf Kwota
758 75801 2920 16.200
758 75802 2750 1.706
801 80195 2030 300
Ogółem 18.206

Dochody – zmniejszenie
Dział Rozdział paragraf Kwota
710 71035 2020 6.500
801 80110 2033 197
852 85214 2030 36.500
854 85401 2033 294
Ogółem 43.491


Wydatki – zwiększenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota
710 71035 4300 1.500
750 75023 4300 15.000
801 80110 4260 2.000
801 80113 4210 10.000
801 80195 4300 300
757 75702 8070 20.000
852 85212 4300 1.000
852 85219 4410 1.000
854 85401 4210 16.200
900 90015 4300 150
900 90003 4300 3.000
Ogółem 70.150
Wydatki – zmniejszenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota
010 01010 6050 32.150
600 60016 4300 20.000
700 70095 4300 6.294
801 80110 4273 197
852 85214 3110 36.500
854 85401 4213
4273 208
86
Ogółem 95.435
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 14:49
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 635 razy