BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 282/13 Wójta Gminy Zbójna

z dnia: 20 listopada 2013 roku
w sprawie: ustalenia stawki bazowej czynszu w lokalach gminnego zasobu mieszkaniowego Gminy Zbójna.
Na podstawie art. 30 ust 1 i ust. 2 pkt 2 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) i art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm. )) oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale IV pkt 1 w załączniku do Uchwały Nr XXV/140/13 Rady Gminy Zbójna z dnia 16 października 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zbójna na lata 2012-2018 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego. z 5 listopada 2013 r. poz. 3838) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę bazową czynszu za najem 1 m2 powierzchni użytkowej
lokali mieszkalnych, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Zbójna, w wysokości 5,00 zł (słownie: pięć złotych).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy Zbójna zatrudnionemu na stanowisku do spraw księgowości podatku VAT.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 126/05 Wójta Gminy Zbójna z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu w lokalach gminnego zasobu mieszkaniowego Gminy Zbójna.

§ 4. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.zbojna.powiat łomżyński.pl, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zbójna.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 20 lis 2013 12:16
Opublikował(a): Anna Górak
Zaakceptował(a): Anna Górak
Artykuł był czytany: 322 razy