BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XXIV/133/13

z dnia: 20 sierpnia 2013 roku
w sprawie: terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951; z 2013 r. poz. 21 i 228) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1.Ustala się obowiązek wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.
2. Jeżeli 15 dzień miesiąca wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, za wniesienie opłaty w terminie uznaje się wniesienie opłaty w dniu roboczym następującym bezpośrednio po dniu wolnym od pracy.
§ 2. Opłatę o której mowa w § 1 należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zbójna.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIX/102/12 Rady Gminy Zbójna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 25 wrz 2013 10:04
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 327 razy