BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XXIV/131/13

z dnia: 20 sierpnia 2013 r.
w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Określa się zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Zbójna oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
2. Niniejsze zasady mają zastosowanie do lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych, w tym do nieruchomości rolnych.
3. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Zbójna mogą być przedmiotem obrotu, a w szczególności: sprzedaży, zamiany, darowizny, oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi.
4. Gospodarowanie nieruchomościami odbywa się w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójna.
5. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt Gminy zgodnie z przepisami obowiązujących ustaw i zapisami niniejszej uchwały.
Rozdział 2.
Zasady nabywania nieruchomości
§ 2. 1. Nieruchomości nabywa się w celu tworzenia gminnego zasobu nieruchomości dla zapewnienia rozwoju Gminy Zbójna i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, na cele publiczne oraz w celu realizacji zadań własnych i zleconych.
2. Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości na cele inne niż określone w ust. 1 może nastąpić także w drodze spadku, zapisu albo darowizny.
3. Nabycie nieruchomości o cenie transakcji przekraczającej równowartość 100.000,00 zł wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy Zbójna.
§ 3. Koszty związane z nabywaniem nieruchomości nie mogą przekroczyć kwoty określonej na ten cel w budżecie gminy.
Rozdział 3.
Zasady zbywania nieruchomości
§ 4. 1. Zbycie nieruchomości może nastąpić w drodze:
1) sprzedaży,
2) oddania w użytkowanie wieczyste,
3) zamiany,
4) darowizny.
2. Zbycie nieruchomości może nastąpić w całości lub w części.
§ 5. Wójt Gminy przeznacza do zbycia nieruchomości znajdujące się w gminnym zasobie nieruchomości:
1) zbędne dla rozwoju, prawidłowego funkcjonowania i wykonywania zadań własnych lub zleconych Gminy Zbójna,
2) w celu lepszego wykorzystania gospodarczego i osiągnięcia wyższych efektów ekonomicznych przez inne podmioty,
3) na cele mieszkaniowe.
§ 6. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych osobom fizycznym, które są najemcami lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych oraz budynkach jednorodzinnych, których najem został zawarty na czas nieoznaczony.
Rozdział 4.
Zasady wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości
§ 7. Nieruchomości znajdujące się w gminnym zasobie nieruchomości wynajmuje i wydzierżawia Wójt Gminy Zbójna.
§ 8. Zawieranie kolejnych umów dzierżawy lub najmu nieruchomości, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres nie dłuższy niż 3 lata, następuje w drodze bezprzetargowej, pod warunkiem, że dotychczasowy dzierżawca lub najemca nieruchomości złoży wniosek o zawarcie kolejnej umowy w terminie 1 miesiąca przed upływem terminu obowiązywania umowy i posiada uregulowane terminowo zobowiązania wynikające z tytułu czynszu.Rozdział 5.
Zasady obciążania nieruchomości
§ 9. 1. Nieruchomości mogą być obciążane prawami rzeczowymi ograniczonymi.
2. Nieruchomości mogą być obciążane hipoteką do wysokości zobowiązań finansowych wynikających z uchwał Rady Gminy Zbójna, a także z zawartych umów nabycia nieruchomości.
3. Obciążenie nieruchomości hipoteką lub wniesienie nieruchomości, jako aportu do spółki, wymaga każdorazowo zgody Rady Gminy Zbójna.
Rozdział 6.
Przepisy końcowe
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 11. Traci moc uchwala Nr VI/34/99 Rady Gminy Zbójna z dnia 23 czerwca 1999r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 25 wrz 2013 10:02
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 468 razy