BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XXIV/130/13

z dnia: 20 sierpnia 2013 roku
w sprawie: zamiany nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 13 ust. 1 i art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz.1256, poz. 1429, poz. 1529) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Zbójna, położonej w obrębie Jurki, na działce Nr 152/2 o pow. 0,0192 ha, zapisanej
w Księdze Wieczystej KW 249667, na nieruchomość gruntową, stanowiącą własność (…), położoną w obrębie Jurki, na działce Nr 105/2 o pow. 0,0156 ha.
2. Celem zamiany nieruchomości jest uregulowanie granic pomiędzy drogą gminną
a nieruchomością przylegającą do drogi.
§ 2. Zamiana nieruchomości określonych w § 1 nastąpi za odpowiednim rozliczeniem finansowym, wynikającym z opinii o wartości nieruchomości sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 25 wrz 2013 09:56
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 352 razy