BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XXII/127/13

z dnia: 17 czerwca 2013 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych.
UCHWAŁA NR XXII/127/13
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 17 czerwca 2013 r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych.

Na podstawie art. 68 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963,
Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz.1256, poz.1429, poz. 1529) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie 50 % bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych, sprzedawanych w trybie bezprzetargowym dla najemców lokali w domach nauczyciela w Zbójnej przy ulicy Łomżyńskiej 37, położonych na działce Nr 1099/4 w Zbójnej o powierzchni 0,2348 ha, będącej własnością komunalną Gminy Zbójna, zapisanej w Księdze Wieczystej KW38803.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 cze 2013 09:29
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 330 razy