BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XXIII/125/13

z dnia: 17 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbójna .

Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz.645) oraz art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548 ) po zapoznaniu się z;
— Sprawozdaniem w wykonania budżetu Gminy Zbójna na 2012 rok;
— Sprawozdaniem finansowym;
— Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku;
— Informacją o stanie mienia Gminy Zbójna;
— Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Wójtowi Gminy Zbójna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy na rok 2012.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 cze 2013 09:25
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 408 razy