BIP Gminy Zbójna

XII/68/04 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 21 września 2004 roku
w sprawie: przystąpienia do realizacji i współfinansowania projektu „Biblioteki Publiczne – Internet – Informacja – Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004 – 2006”.
Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759/ uchwala się, co następuje:
§ 1. Przystąpić w 2005 roku do realizacji projektu „Biblioteki Publiczne – Internet – Informacja – Społeczeństwo w województwie podlaskim w latach 2004 – 2006” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Koordynatorem i realizatorem Projektu jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnieckiego w Białymstoku.
§ 2. Gmina Zbójna zobowiązuje się do zabezpieczenia w budżecie gminy na 2005 rok środków na sfinansowanie udziału własnego w kosztach projektu. Pełne koszty projektu zaplanowane są w wysokości 28.400 zł. Źródłami finansowania projektu będą środki z EFRR – 21.300 zł (75%) i budżetu gminy 7.100 zł (25%).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gmiony.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 14:48
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 643 razy