BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA Nr XXI/118/13

z dnia: 21 marca 2013 r.
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 -2015
UCHWAŁA Nr XXI/118/13

RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia 21 marca 2013 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 -2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519, z 2013 r. poz. 154 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015 stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Załącznik do Uchwały Nr XXI/118/13
Rady Gminy w Zbójnej
z dnia 21 marca 2013 r.
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015
Gminny Program Wspierania Rodziny został przygotowany w związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rodzina to podstawowe środowisko, które powinno zapewnić bezpieczeństwo emocjonalne dziecku. Oddziałuje w sposób świadomy i nieświadomy na osobowość dziecka przekazując mu swój system wartości, tradycje, ukierunkowuje jego aktywność i postępowanie na całe życie. Jest najbardziej stabilnym punktem odniesienia w doświadczeniu dziecka. Dlatego jeśli w funkcjonowaniu rodziny pojawiają się dysfunkcje, instytucje i służby zobligowane do wspierania rodziny zobowiązane są do podjęcia na jej rzecz określonych działań. Problemy występujące w rodzinie często są złożone i wymagają interdyscyplinarnych rozwiązań. Choroba alkoholowa, przemoc w rodzinie, niewydolność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, to główne problemy dezorganizujące życie rodzin, którym często towarzyszy również problem ubóstwa, długotrwałego bezrobocia. Dlatego rodziny dysfunkcyjne wymagają stałego monitorowania przez pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, pracowników przychodni medycznych, policji, kuratorów sądowych i przedstawicieli innych instytucji, które mają kontakt z rodziną oraz podejmowania działań na rzecz rodziny w oparciu o sprecyzowany plan działania. Praca z rodziną przedstawicieli służb społecznych powinna być połączona ze wsparciem ze strony środowiska, w tym również bliższych i dalszych krewnych oraz aktywnością własną ze strony rodziny. Ponadto, praca z rodziną powinna być prowadzona przez odpowiednio przygotowaną kadrę, kompleksowa i obiektywna oraz podejmowana możliwie jak najwcześniej. Organizując różnorodne formy wsparcia na rzecz rodziny wieloproblemowej, należy doceniać i konsekwentnie realizować zasadę podstawowej roli opiekuńczej i wychowawczej rodziny w rozwoju dziecka. Zamiast zastępować rodzinę w jej funkcji opiekuńczo-wychowawczej, należy ją wspierać i wspomagać tak, aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie. Stąd założeniem programu jest wsparcie rodziny naturalnej, już na etapie, gdy problemy się zaczynają oraz eliminowanie takich sytuacji, kiedy dziecko musi opuścić własną rodzinę.

I. Cel Gminnego Programu Wspierania Rodziny
Cel główny: Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
Cele szczegółowe:
1)Wsparcie materialne ubogich rodzin z dziećmi zagrożonych bezradnością;
2) Wspieranie rodzin zagrożonych patologią, rodzin dysfunkcyjnych w rozwiązaniu ich problemów życiowych oraz wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinach;
3) Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zbójna osiągany będzie w szczególności poprzez;
1. Diagnozę środowisk rodzinnych zarówno w obszarze występujących dysfunkcji opiekuńczo- wychowawczych jak i zaniedbania podstawowych potrzeb bytowych obejmują:
1) Rozpoznanie i analizy problemów występujących w rodzinie, z problemami opiekuńczo- wychowawczymi.
2) Bieżące kontakty i współpraca pracowników socjalnych z pedagogami szkolnymi, policją,
sądami, organizacjami społecznymi.
3) Analizę niepokojących zachowań dzieci i młodzieży podczas pobytu w placówkach oświatowych.
2. Wzmacnianie systemu norm i wartości gwarantujących prawidłowy przebieg procesu wychowawczego - praca socjalna metodą indywidualnego przypadku poprzez:
1) Eliminowaniu czynnika ryzyka nieprzystosowania społecznego za pomocą pracy z indywidualnym przypadkiem.
2) Opracowaniu i realizacji planu pracy z rodziną, który doprowadzi do usunięcia czynników przeszkadzających w osobistym wychowywaniu własnych dzieci, zawierającego propozycje rozwiązywania podstawowych problemów: socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, pomoc w zdobywaniu umiejętności, prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej, działania te mają doprowadzić do osiągnięcia przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi wychowywanie dzieci w rodzinie i nie doprowadzi do oddzielenia dzieci, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej przygotuje rodziny do jak najszybszego powrotu do niej.
3) Pracę z rodziną w formie:
a) konsultacji i poradnictwa,
b) pomocy prawnej,
c) usług dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
d) tworzenia grup wsparcia lub grup samopomocowych,
e) interwencji w kryzysie

3. Zapobieganie dysfunkcyjności rodzin w ramach w tym:
1) wdrażanych programów edukacyjnych służących rozwojowi rodziny, adresowanych zarówno do dzieci jak i rodziców.
2) współpraca szkół, policji, służby zdrowia, pomocy społecznej, sądów, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacji pozarządowych i instytucji które mają kontakt z dzieckiem i jego rodziną, zespołem interdyscyplinarnym ds. przemocy w rodzinie w celu wspomagania rodziny w działaniach na rzecz poprawy jej sytuacji
3) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

4) umożliwienie i wspieranie ustawicznego doskonalenia umiejętności zawodowych pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych po przez udział w warsztatach i innych formach edukacyjnych.
5) podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, placówkach wsparcia.
4. Prowadzenia działalności profilaktycznej, w tym:
1) udział w ogólnopolskich kampaniach promujących dobro rodziny;
2) wspieranie i promocja inicjatyw lokalnych w zakresie wspierania rodziny i dzieci;
3) intensyfikacja działań podejmowanych w ramach Programu Wpierania Rodziny, a przyjętych do realizacji w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
4) udział w projektach współfinansowanych ze środków pozabudżetowych, w tym rządowych. Unii Europejskiej, mających na celu ochronę poziomu życia rodzin oraz rozwój specjalistycznego dla nich wsparcia.
II. Adresaci programu
Rodziny wychowujące dzieci na terenie Gminy Zbójna, przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych .
III. Finansowanie programu
Program będzie finansowany ze środków budżetu Gminy Zbójna oraz budżetu państwa (programy rządowe).

IV. Realizacja Programu
Realizację Gminnego Programu Wspierana Rodziny w Gminie Zbójna na lata 2013-2015 powierza się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zbójnej przy współpracy i udziale:
- Placówek Oświatowych,
- Policji,
- Sądu Rejonowego w Łomży,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbójnej,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży,
- Niepublicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Zbójnej,
- Parafii,
- Sołectw,
- Organizacji pozarządowych,
- Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 cze 2013 09:11
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 582 razy