BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XXI/117/13

z dnia: 21 marca 2013 r.
w sprawie: Statutu Gminnej Biblioteki w Zbójnej
z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki w Zbójnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153,) i art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 2012 poz. 642, poz.908)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXII/135/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzieniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Załącznik
do Uchwały Nr XXI/117/13
Rady Gminy Zbójna
z dnia 21 marca 2013 roku.

STATUT
GMINNEJ BIBLIOTEKI W ZBÓJNEJ

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.
Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej zwana dalej „Biblioteką” utworzona na mocy
Uchwały Nr V/30/85 Gminnej Rady Narodowej w Zbójnej z dnia 1985.03.20 działa
na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908),
2) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.406),
3) niniejszego Statutu.
§ 2.
Biblioteka jest samorządową instytucją kultury Gminy Zbójna działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
§ 3.
1. Siedzibą biblioteki jest wieś Zbójna a terenem jej działania jest Gmina Zbójna.
2. Biblioteka posiada 2 filie biblioteczne w Kuziach i w Dobrymlesie.
§ 4.
Bezpośreni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy.
§ 5.
Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Książnicą Podlaska w Białymstoku
i Biblioteka Powiatowa w Łomży, które udzielają pomocy fachowej.
1. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora dnia 18 lipca 2001 r. pod numerem 2 i posiada osobowość prawną.

2. Biblioteka używa pieczęci :
1) okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu,
2) podłużnej (firmowej) z nazwą i adresem biblioteki,
3) podłużnej (podpisowej) z imieniem i nazwiskiem Dyrektora Biblioteki.
3. Biblioteka może posługiwać się skrótem - GBP w Zbójnej.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 6.
Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Gminy Zbójna, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury a także dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej
na terenie gminy.
§ 7.
1. Do szczególnego zakresu działania Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywania, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2) obsługa użytkowników, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych
z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,
3) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
4) popularyzacja książki i czytelnictwa,
5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych
i kulturalnych społeczeństwa,
6) udzielanie bibliotekom zakładowym i szpitalnym pomocy fachowej,
7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
§ 8.
Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska gminnego.ROZDZIAŁ III
ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 9.
1. Działalnością Biblioteki kieruje Dyrektor, który reprezentuje Bibliotekę na zawnątrz
i jest za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy Zbójna.
3. Do zakresu zadań Dyrektora należy:
1) ogólny nadzór nad działalnością biblioteki gminnej, zbiorami bibliotecznymi i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Biblioteki,
2) przedstawianie odpowiednim instytucjom i organizatorowi planów i sprawozdań rzeczowo - finansowych oraz wniosków inwestycyjnych.
4. Koordynację zadań wynikających ze statutu Biblioteki i nadzór merytoryczny nad filiami w Kuziach i Dobrymlesie, sprawuje pracownik wyznaczony przez pracodawcę.
§ 10.
1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.
2. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.
3. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki.
4. Zakres czynnosci poszczególnych pracowników Biblioteki oraz sposób realizacji powierzonych zadań ustala Dyrektor Biblioteki.
§ 11.
1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarskich powinni posiadać kwalifikacje bibliotekarskie.
2. Do pracowników, o których mowa w ust. 1, należą: pracownicy służby bibliotecznej: młodszy bibliotekarz, bibliotekarz, starszy bibliotekarz, kustosz i starszy kustosz.

3. W Bibliotece mogą być zatrudnieni, w razie potrzeby, specjaliści innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną.
4. Wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania określonych stanowisk
w bibliotekach oraz tryb stwierdzania tych kwalifikacji, uwzględniając potrzebę profesjonalnego wykonywania zadań określają odrębne przepisy.
5. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalone są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek.

§ 12.
Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddzaiały dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
§ 13.
Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych utala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
§ 14.
W Bibliotece i jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, powoływane
na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

ROZDZIAŁ IV
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I SPOSÓB UZYSKIWANIA
ŚRODKÓW FINANSOWYCH

§ 15.
1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Biblioteka jest zaliczana do samorządowego sektora finansów publicznych.
§ 16.
1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
2. Środki niezbędne do prowadzenia działalności oraz do utrzymania obiektu, w którym
ta działalność jest prowadzona, zapewnia Gmina.
§ 17.
1. Biblioteki uzyskują środki finansowe z:
1) wpływów z prowadzonej działalności i zobowiązań z uzyskiwanych przychodów;
2) dotacji z budżetu gminy;
3) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, to jest zapisów, darowizn
i dobrowolnych wpłat,
2. Biblioteka może pobierać opłaty za: usługi informacyjne, kserograficzne, biblioteczne i za wypożyczania międzybiblioteczne, wypożyczania materiałów audiowizualnych; niezwrócone w terminie materiały biblioteczne; w formie kaucji – za wypożyczone materiały biblioteczne.
3. Wysokość rocznej dotacji z budżetu Gminy na działalność Biblioteki ustala Rada Gminy w uchwale budżetowej. W ramach dotacji może być wyodrębniona dotacja: podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, celowa na realizację wskazanych zadań i programów.
4. Dyrektor Biblioteki składa wniosek o przyznanie dotacji w terminie do 15 września każdego roku kalendarzowego.
§ 18.
Biblioteka samodzielnie gospodaruje posiadanymi środkami finansowymi z zastosowaniem odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z póżn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
§ 19.
Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Zbójna nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
§ 20.
1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami.
2. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki.


ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21.
Statut podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 22.
Do zmiany Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 cze 2013 09:07
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 490 razy