BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XXI/116/12

z dnia: 21 marca 2013 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej
UCHWAŁA NR XXI/116/12
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887,
Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) i § 13 ust.1-2 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2012 r. poz. 406) uchwala się, co następuje:
§.1 Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§.2 Traci moc uchwała Nr 79/XV Rady Gminy Zbójna z dnia 24 lipca 1992 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury zmieniona uchwałą Nr IX/46/99 Rady Gminy Zbójna z dnia 27 grudnia 1999r. i uchwałą Nr XIII/70/2000 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 listopada 2000 r.
§.3 Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Załącznik
do uchwały Nr XXI/116/13
Rady Gminy Zbójna
z dnia 21 marca 2013 r.


STATUT
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W ZBÓJNEJ

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej, zwany dalej, „GOK” działa na podstawie:
1) art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.406),
3) niniejszego Statutu.
§ 2.
1. GOK jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną przez Gminę Zbójna w celu realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu kultury.
2. Podstawowym celem statutowym GOK jako samorządowej instytucji kultury, jest prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury.
§ 3.
1. Nazwa GOK brzmi: GMINNY OŚRODEK KULTURY W ZBÓJNEJ.
2. GOK swoim działaniem obejmuje teren gminy Zbójna.
3. Siedziba GOK mieści się w Zbójnej, przy ul. Łomżyńskiej 44, 18-416 Zbójna.
4. GOK używa pieczęci zawierającej nazwę GOK, określoną w ust. 1, oraz dokładny adres.
5. Dopuszcza się stosowania pieczęci z innymi danymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjnowania GOK (z numerem NIP, Regon, numerem rachunku bankowego).
§ 4.
GOK wykonuje swoje zadania przy pomocy świetlic wiejskich:
1) Świetlica Wiejska w Dobrym Lesie, Dobry Las 58, 18-416 Zbójna,
2) Świetlica Wiejska w Kuziach, Kuzie 92, 18-416 Zbójna.
§ 5.
1. GOK jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 1 i posiada osobowość prawną.
2. Bezpośredni nadzór nad GOK w imieniu organizatora sprawuje Wójt.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA

§ 6.
Celami GOK jest:
1) organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze,
2) prowadzenie różnorodnych form edukacyjnych i szkoleniowych,
3) organizowanie imprez kulturalnych o charakterze indywidualnym, rekreacyjnym, masowym,
4) współpraca w organizowaniu imprez kulturalnych z organizacjami, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi, zakładami pracy i szkołami,
5) upowszechnianie i popularyzacja historii i tradycji lokalnej społeczności.
§ 7.
Do podstawowych zadań GOK w zakresie upowszechniania kultury należy w szczególności:
1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką;
4) tworzenie warunków dla rozwoju kultury, folkloru w tym rękodzieła artystycznego
i ludowego;
5) działalność instrukcyjno – metodyczna w zakresie rozwoju form działalności kulturalnej;
6) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
rekreacyjnych i sportowych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
7) realizowanie zadań zleconych w zakresie kultury.
§ 8
W celu wykonywania zadań wymienionych w § 7 GOK jest zobowiązany do prowadzenia stałych form działalności oraz do organizowania imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy.
§ 9.
GOK może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności w szczególności polegającą na:
1) organizowaniu spektakli, koncertów, wystaw, odczytów,
2) organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, w tym nauki języków obcych,
3) prowadzeniu impresariatu artystycznego,
4) świadczeniu usług poligraficznych, fonograficznych, fotograficznych, filmowych, plastycznych i innych z zakresu kultury,
5) prowadzeniu zespołów ludowych, ognisk artystycznych, warsztatów, szkoleń, tańca, śpiewu, rękodzieła ludowego, pracowni specjalistycznych,
6) prowadzeniu sekcji gier świetlicowych (tenis stołowy, szachy, bilard),
7) prowadzeniu „kawiarenki” internetowej
8) prowadzeniu wypożyczalni naczyń, sprzętu technicznego, turystycznego, kostiumów, rekwizytów,
9) organizowaniu imprez zleconych rozrywkowych, okolicznościowych, rodzinnych, obrzędowych i turystycznych,
10) prowadzeniu działalności wydawniczej,
11) sprzedaży własnych wydawnictw,
12) prowadzeniu sprzedarzy dzieł sztuki, wyrobów rękodzieła ludowego,
13) współdziałaniu z innymi instytucjami kultury,
14) wynajmu pomieszczeń i wypożycznaniu na imprezy okolicznościowe,
15) świadczeniu innych usług, w tym gastronomiczne,
16) świadczeniu usług rekamowych,
17) świadczenie promocji firm na imprezach organizowanych przez GOK lub we współpracy.
§ 10.
1. GOK może prowadzić także inną niż kulturalna działalność w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.
2. Środki określone w ust. 1 są przekazywane na rachunek GOK w miesięcznych ratach.

ROZDZIAŁ III

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE, PRACOWNICY

§ 11.
1. Na czele GOK stoi Dyrektor, który zarządza GOK, reprezentuje go na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego działalność.
2. Dyrektora GOK powołuje i odwołuje Wójt w trybie i na zasadach określonych w ustawie
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora dokonuje Wójt.
4. Zastępstwo Dyrektora wyznacza Wójt.
5. Zastępstwo Głównego Księgowego wyznacza Dyrektor.
§ 12.
1. W GOK i w świetlicach wiejskich zatrudnia się pracowników działalności podstawowej
i pracowników obsługi.
2. Pracowników, o których mowa w ust. 1, zatrudnia i zwalnia Dyrektor GOK.
3. Dyrektor dokonuje wszelkich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, który jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
§ 13.
1. Wymagania kwalifikacyjne pracowników GOK i świetlic wiejskich określają odrębne przepisy.
2. GOK ma prawo do ustalenia własnego regulaminu wynagradzania.
§ 14.
Szczegółową organizację wewnętrzną GOK oraz jego zadania ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym nadanym w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§ 15.
2 W GOK i w świetlicach wiejskich mogą działać społeczne rady programowe jako organy doradcze.

ROZDZIAŁ IV

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

§ 16.
1. GOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. GOK jest zaliczany do samorządowego sektora finansów publicznych.
§ 17.
1. GOK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
2. Środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona zapewnia Gmina.
§ 18.
GOK uzyskuje środki finansowe z:
1) wpływów z prowadzonej działalności i zobowiązań z uzyskiwanych przychodów;
2) wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem dóbr kultury, w tym z najmu i dzierżawy innym użytkownikom lokali stanowiących własność GOK oraz z najmu pomieszczeń między innymi na imprezy okolicznościowe;
3) dotacji z budżetu gminy;
4) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych, to jest zapisów, darowizn i dobrowolnych wpłat.
§ 19.
1. Wysokość rocznej dotacji z budżetu Gminy na działalność GOK ustala Rada Gminy w uchwale budżetowej. W ramach dotacji może być wyodrębniona dotacja: podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, celowa na realizację wskazanych zadań i programów.
2. Dyrektor GOK składa wniosek o przyznanie dotacji w terminie do 15 września każdego roku kalendarzowego.
§ 20.
1. GOK samodzielnie gospodaruje posiadanymi środkami finansowymi z zastosowaniem odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
§ 21.
Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu
przez Wójta Gminy Zbójna nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22.
Każda zmiana Statutu może być dokonana jedynie w drodze uchwały Rady Gminy i wchodzi
w życie w trybie określonym dla Statutu.

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 27 cze 2013 09:06
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 607 razy