BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 221/13 Wójta Gminy Zbójna

z dnia: 11 kwietnia 2013 roku
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącego własność Gminy Zbójna, przeznaczonej do sprzedaży.
Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567) oraz art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200,
poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r.
poz. 908 , poz. 951, poz.1256, poz.1429, poz.1529) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość zabudowaną budynkiem byłego ośrodka zdrowia, położoną w Dobrym Lesie na działce Nr 871/2
o powierzchni 0,2050 ha, o łącznej wartości 323.114 zł, posiadającą Księgę Wieczystą
KW 8124, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna oraz na tablicy ogłoszeń u sołtysa Sołectwa Dobry Las oraz na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl przez okres 21 dni.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 11 kwi 2013 08:08
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 366 razy