BIP Gminy Zbójna

XII/67/04 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 21 września 2004 roku
w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego w przedmiocie przystąpienia do realizacji projektu „PISA-Narew”.
Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759/ uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zawrzeć porozumienie międzygminne zwane dalej „porozumieniem” w sprawie przystąpienia do realizacji projektu ‘PISA-NAREW’.
2. Treść projektu porozumienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 14:48
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 650 razy