BIP Gminy Zbójna

XVI/81/12

z dnia: 12 października 2012 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,
poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.567) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 Nr 8, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106,
poz. 622, Nr 186, poz. 1100) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się, że skarga wniesiona w dniu 3 września 2012 r. na Wójta Gminy Zbójna przez Państwo Krystynę i Ryszarda Dębskich zam. Stanisławowo nr 8B 18-16 Zbójna o naruszenie praworządności, interesów skarżących, a także przewlekłe, biurokratyczne
i nie zgodne z prawem załatwienie sprawy jest bezzasadna z przyczyn przedstawionych
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Niniejszą uchwałę należy przekazać wnoszącym skargę i Wojewodzie Podlaskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 21 lut 2013 11:56
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 373 razy