BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XIX/95/12 Rady Gminy Zbójna

z dnia: 28 grudnia 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie gminy Zbójna na 2012 rok
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/ Dz. U. z Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707/ Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1.1.Dokonuje się zmian w budżecie gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały polegających na:
1) Zwiększeniu planu dochodów o kwotę 27 794,00 zł,
2) Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 326 825,00 zł,
3) Zwiększeniu planu wydatków o kwotę 128 539 ,00 zł,
4) Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 427 570,00 zł.
2. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 16 602 539 zł, w tym:
1) bieżące w wysokości- 13 866 917,00 zł,
2) majątkowe w wysokości - 2 735 622,00 zł
3. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 17 615 487,00 zł, w tym:
1) bieżące w wysokości - 13 840 266,00 zł,
2) majątkowe w wysokości- 3 775 221,00 zł,
§ 2. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVIII/92/12 Rady Gminy Zbójna z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Zbójna na 2012 rok, zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 456 193,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XI/60/11 Rady Gminy Zbójna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójna na rok 2012, §7 pkt 3 i 4 otrzymuje brzmienie:

4) „wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 161 028,00 zł.”

§ 5. W uchwale Nr XI/60/11 Rady Gminy Zbójna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójna na rok 2012, § 11. pkt 1) ppkt d) otrzymuje brzmienie odpowiednio:

d)„wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 161 028,00 zł ”.

§ 6. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jan GawrychPliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 lut 2013 15:08
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 353 razy