BIP Gminy Zbójna

XII/66/04 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 21 września 2004 roku
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Dobrylas.
Na podstawie art. 14 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41/ uchwala się, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Dobrylas, obejmującego działkę nr geodezyjny 451.
§ 2. Granice obszaru objętego opracowaniem przedstawiono na załączniku graficznym w skali 1 : 10 000, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§ 3. Zakres ustaleń planu miejscowego obejmował będzie:
1) ustalenia zawarte w art. 15, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2) granice obszarów wymagających przekrztałceń.
§ 4. Plan sporządzony zostanie w skali 1 : 1000.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 14:48
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 682 razy