BIP Gminy Zbójna

Uchwała Nr XIX/99/12 Rady Gminy Zbójna

z dnia: z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Zbójna na rok 2013.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 17 059 862,00 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 13 116 740,00 zł,
2) majątkowe w wysokości 3 943 122,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 17 989 807,00 zł, z tego :
1) bieżące w wysokości 12 852 260,00 zł,
2) majątkowe w wysokości 5 137 547,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 139 000,00 zł,
2) celową w wysokości - 31 000,00 zł,
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 175 006,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4.
§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 929 945,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 929 945,00zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 70 055,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 700 000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 929 945,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 70 055,00 zł.
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 889 732,00 zł.

§ 8.1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 20 000,00zł.
2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 20 000,00 zł.
§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 36 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.Ustala się wydatki w kwocie 2 142,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3.Ustala się wydatki w kwocie 23 688,00 zł na realizację zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.
4.Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 20,00 zł na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.
5.Ustala się dochody w kwocie 5 610,00 zł i wydatki w kwocie 7 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych Ustawą Prawo Ochrony Środowiska.
6. Dochody w kwocie 237 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów sytemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 700 000,00zł;
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 929 945,00 zł;
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 70 055,00 zł.
d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 889 732,00 zł

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4.Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5.Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
8. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20 000,00 zł,
9. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 20 000,00 zł.
10. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gawrych

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 8 lut 2013 14:59
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 676 razy