BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 180/12 Wójta Gminy Zbójna

z dnia: 29 listopada 2012 roku
w sprawie: zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zbójna.
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241
i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567),
art. 15 ust.1, art.25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043,
Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115,
poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187,
poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951) oraz Uchwały Nr XVII/87/2012 Rady Gminy Zbójna z dnia 21 listopada 2012 r. Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:
§ 1
1. Przeznacza się do zamiany nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 1059/7
o pow. 0,1758 ha położoną we wsi Zbójna, stanowiącą własność Gminy Zbójna, zapisaną
w KW.LM1L/00035233/6, o wartości 18.389,00 zł.
2. Nieruchomość, o której mowa w ust.1 stanowi grunt wykorzystywany jako cześć
otaczająca boisko sportowe, zamieniany za nieruchomość sąsiednią oznaczoną Nr 1059/5,
o pow. 0,1758 ha, położoną we wsi Zbójna, o wartości 18.389,00 zł, będącą własnością
Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Wincentego a”Paulo w Zbójnej,
zapisaną w KW.LM1L/00033506/7.
3. Przyczyną zamiany nieruchomości o których mowa w ust. 1 i 2 jest konieczność
uregulowania stanu prawnego, zgodnego ze stanem na gruncie.

§ 2.
Koszty wyceny zamienianych nieruchomości oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Gmina Zbójna.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 29 lis 2012 11:50
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 357 razy