BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 170/12 Wójta Gminy Zbójna

z dnia: 5 listopada 2012 roku
w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością Gminy Zbójna.
Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567) oraz art. 25 ust.1, art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200,
poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r.
poz. 908 , poz. 951) oraz § 3 i § 5 Uchwały Nr VI/34/99 Rady Gminy Zbójna z dnia 23 czerwca
1999 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
i najmu na okres dłuższy niż 3 lata Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1
1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji
gruntów Nr 745/32, o powierzchni 0,0345 ha położoną we wsi Zbójna, stanowiącą
własność Gminy Zbójna, posiadającą Księgę Wieczystą KW LM1L/00024958/8
o wartości 4.399,00 zł (słownie:cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).
2. Nieruchomość, o której mowa w ust.1 przeznacza się do sprzedaży w formie
bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nr 745/26 na rzecz Danuty Doroty i Andrzeja Banachów, zam. 18-416 Zbójna,
ul. Nowa Nr 7, zgodnie z art. 37 ust. 2, pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 2
Koszty sporządzenia aktu notarialnego, podatku VAT oraz koszty sporządzenia podziału geodezyjnego i operatu szacunkowego ponoszą Kupujący – Danuta Dorota i Andrzej Banach.


§ 3
Wykonanie zarządzenia i przygotowanie dokumentów do sporządzenia aktu notarialnego powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 6 lis 2012 10:29
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 369 razy