BIP Gminy Zbójna

147/12 Zarządzenie Wójta Gminy Zbójna

z dnia: 27 sierpnia 2012 roku
w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2012 r.
Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XVI/133/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze, Wójt Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Przyjąć:
1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia według którego:
- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 18 233 318,00 zł,
-wykonani - 7 108 884,07 zł,
w tym:
- dochody bieżące – 7 089 314,80 zł,
- dochody majątkowe – 19 569,27 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 19 246 266,00 zł,
- wykonanie 7 353 290,56 zł,
w tym:
- wydatki bieżące – 7 104 093,49 zł, z tego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 –
92 356,15 zł
- wynagrodzenia – 2 729 121,73
- pochodne od wynagrodzeń – 525 799,92 zł,
- dotacje – 326 500,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 234 067,79 zł,

-wydatki majątkowe – 249 197,07,
z tego:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 198 490,72 zł

2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3) Informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Informacje o których mowa w § 1 przekazać:
1. Radzie Gminy
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 13 wrz 2012 13:29
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 421 razy