BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XIII/73/12

z dnia: 17 maja 2012 r.
w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 230, poz. 1373) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna w 2012 roku w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Zbójna Nr XII/68/12 z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Załącznik
do Uchwały Nr. XIII/73./12
Rady Gminy Zbójna
z dnia 17 maja 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna w 2012 roku


WPROWADZENIE

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Zbójna uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna w 2012 r.”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów
i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w Gminie Zbójna.

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) schronisku dla bezdomnych zwierząt, należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski 12-230 Biała Piska, Radysy 13,
2) programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna w 2012 roku,
3) urzędzie – należy rozumieć Urząd Gminy w Zbójnej, przy pomocy, którego Wójt Gminy Zbójna wykonuje zadania,
4) Wójt – należy rozumieć Wójt Gminy Zbójna,
5) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały,
6) zwierzętach domowych- należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,
7) kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności(żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim),
8) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje, których celem statutowym jest ochrona zwierząt.

§ 2.
1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Zbójna za pośrednictwem Urzędu Gminy.
2. Realizatorami Programu są:
1) na poziomie Gminy Zbójna – Wójt Gminy Zbójna za pośrednictwem stanowiska do spraw rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa w Urzędzie Gminy Zbójna,
2) schronisko dla bezdomnych zwierząt;
3) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą Zbójna,
4) służby porządkowe: Komisariat Policji w Nowogrodzie,
5) dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie Gminy Zbójna.


Rozdział 2
CEL PROGRAMU

§ 3.
1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe Programu to:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy,
2) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt,
5) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
6) czipowanie bezdomnych psów w schroniskach oraz ich kastracja i sterylizacja,
7) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt oraz kotów wolno żyjących poprzez
kastrację i sterylizację,
8) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.

Rozdział 3
REALIZACJA ZADAŃ

§ 4.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Zbójna realizują:
1) schronisko dla bezdomnych zwierząt,
2) Wójt Gminy poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich,
3) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi,
4) dzierżawcy obwodów łowieckich.


§ 5.
Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:
1) Wójt Gminy poprzez:
a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom zarejestrowanym w Urzędzie Gminy (karmicielom) dla kotów wolno żyjących,
b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących,
2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.
§ 6.
Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zbójna realizuje Schronisko dla bezdomnych zwierząt Zygmunt Dworakowski 12-230 Biała Piska, Radysy 13,

§ 7.
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Wójt Gminy poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń
o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbójna oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Zbójnej,
2) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 8.
1. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt.
2. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które jeszcze są ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli.
3.Zabieg uśpienia przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę na świadczenie usługi usypiania ślepych miotów psów i kotów.

§ 9.
Na rok 2012 wskazano gospodarstwo rolne Pani Poreda Marta – Zbójna kol. Budniki 13 w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

§ 10.
1.Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje Gmina poprzez zlecanie wskazanym służbom weterynaryjnym podjęcie opieki lekarskiej nad bezdomnymi psami i kotami wolno żyjącymi z terenu gminy Zbójna w celu udzielenia pomocy lekarskiej, po czym zwierzę zostaje przekazane do schroniska.
2.Na 2012 rok zlecenie opieki lekarskiej nad bezdomnymi psami i kotami wolno żyjącymi w celu udzielania pomocy lekarskiej powierzono dla Lecznicy Weterynaryjnej MEDROM – Zbójna ul. Łomżyńska 9.

Rozdział 6
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 11.
1. Gmina Zbójna w ramach Programu poczyni starania nawiązania współpracy z kołami łowieckimi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programu edukacyjnego wśród mieszkańców Gminy, odnoszącego się do zapobiegania bezdomności zwierząt.
2. Gmina Zbójna podejmie działalność informacyjną, skierowaną do jej mieszkańców, a w szczególności w stosunku do osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie, na temat obowiązków nałożonych przepisami ustawy o ochronie zwierząt wskazującej sposób sprawowania odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, adopcji oraz sprawowania kontroli nad rozrodem zwierząt ( ogłoszenia podawane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zbójnej i inne dostępne oraz możliwe kierunki działań edukacyjnych).

Rozdział 7
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 12.
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone
są w budżecie Gminy Zbójna na 2012 rok w wysokości 42000 zł.

Lp. Rodzaj zadania Środki finansowe (zł )
1 Odławianie i umieszczenie zwierząt bezdomnych w schronisku 32 000
2 Dokarmianie kotów wolnożyjących 1 000
3 Inne działania na rzecz zwierząt bezdomnych 9 000


§ 13.
Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 cze 2012 15:10
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 522 razy