BIP Gminy Zbójna

NR XIII/72/12

z dnia: 17 maja 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbójna .
Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 ) po zapoznaniu się z;
— Sprawozdaniem w wykonania budżetu Gminy Zbójna na 2011 rok;
— Sprawozdaniem finansowym;
— Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku;
— Informacją o stanie mienia Gminy Zbójna;
— Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Wójtowi Gminy Zbójna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy na rok 2011.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jan GawrychData dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 cze 2012 15:03
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 372 razy