BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR XII/64/12

z dnia: 28 marca 2012 roku
w sprawie: wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.


Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z
2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 72 ust. 1 oraz art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:


§ 1. W budżetach szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Zbójna tworzy się fundusz przeznaczony na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej jako 0,1% odpis od planowanych na dany rok budżetowy wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkole, zwanej dalej Funduszem Zdrowotnym.

§ 2. 1.Do korzystania z Funduszu uprawnieni są:
1) nauczyciele zatrudnieni w szkołach w wymiarze co najmniej w ½ obowiązującego wymiaru zajęć,
2) byli nauczyciele danej szkoły, którzy przeszli na emeryturę lub rentę ze szkół lub placówek, dla których Gmina jest organem prowadzącym – emeryci i renciści.

§ 3. 1.Pomoc zdrowotna może być przyznana nauczycielowi, o którym mowa w §1 w formie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie wydatków poniesionych w związku z:
1) przewlekłą chorobą nauczyciela,
2) długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego przebywania w domu,
3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym,
4) zakupem leków i poniesionych wydatków związanych z leczeniem,
5) odpłatnością za leczenie uzdrowiskowe przysługujące na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
6) zakupem wyrobów medycznych, środków pomocniczych, sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych umożliwiających lub ułatwiających proces rehabilitacji leczniczej – przysługujących na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Częściowe pokrycie wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 6 nie obejmuje refundacji kosztów pokrytych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

§ 4.1. Wysokość świadczenia pieniężnego ustala dyrektor szkoły, w ramach posiadanych środków finansowych i nie może przekroczyć 600 zł.
2. Wysokość przyznawanego świadczenia zdrowotnego uzależnia się od:
1) przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych biorąc pod uwagę sytuację materialną nauczyciela (konieczność stosowania specjalistycznych leków, zapewnienia dodatkowej opieki chorego, dojazdu do lekarza, itp.),
2) wysokość udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,
3) sytuacji losowej wywołanej chorobą,
4) poziomu dochodu na jednego członka rodziny

§ 5.1. Warunkiem przyznania świadczenia zdrowotnego jest złożenie przez chorego nauczyciela wniosku na obowiązującym druku, który stanowi załącznik do uchwały oraz aktualne zaświadczenie lekarskie.
2. Wnioski o przyznanie zapomogi zainteresowani nauczyciele składają do Dyrektora Szkoły, który przedkłada je Komisji Zdrowotnej do rozpatrzenia.
3. Za datę złożenia wniosku przyjmuję się datę złożenia dokumentacji pozbawionej uchybień formalnych.
4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające:
1) zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenie związane z przewlekłą lub ciężką chorobą, leczenie specjalistyczne, konieczność stosowania protez, sprzętu rehabilitacyjnego, aparatury medycznej,
2) poniesione koszty związane z leczeniem lub zakupem protez, sprzętu rehabilitacyjnego, aparatury medycznej.
3) oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny.

5. Wniosek o przyznanie nauczycielowi świadczenia zdrowotnego może złożyć przełożony nauczyciela, przedstawiciel związków zawodowych, rada pedagogiczna szkoły, opiekun, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do czynności w tym zakresie.

§ 6. 1. Środkami, o których mowa w § 1 zarządza dyrektor szkoły.
2. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania funduszem zdrowotnym dyrektor szkoły powołuje Komisję Zdrowotną, w skład, której wchodzą przedstawiciele nauczycieli czynnych zawodowo oraz przedstawiciele zakładowej organizacji związkowej.
3. Do zadań Komisji Zdrowotnej należy opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej z funduszu.
4. Przy rozpatrywaniu podań nauczycieli Komisja Zdrowotna bierze pod uwagę nie tylko wysokość dodatkowych kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z przeprowadzeniem leczenia, ale również całokształt okoliczności wpływających na jego sytuację materialną.
5. Komisja Zdrowotna sporządza protokół ze swych prac.
6. Obsługę Komisji Zdrowotnej prowadzi szkoła, która dysponuje funduszem.
7. Rozpatrywanie wniosków odbywa się, co najmniej raz na kwartał.


§ 7. 1. Świadczenie, o którym mowa w § 5 może być udzielone nie częściej niż raz na rok. W uzasadnionych szczególnych przypadkach świadczenie zdrowotne może być przyznane powtórnie w danym roku
2. Wypłaty świadczenia dokonuje szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony.

§ 8. 1. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej dla nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły, a w przypadku dyrektora Wójt Gminy.
2. O przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia dyrektor szkoły pisemnie zawiadamia nauczyciela w terminie 14 dniu od dnia posiedzenia Komisji opiniującej wnioski o pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
3. W przypadku odmowy przyznania pomocy z funduszu zdrowotnego - przysługuje odwołanie do Wójta Gminy.
4. Odwołanie powinno być przekazane za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma o decyzji odmownej.

§ 9. 1. Obsługę finansową Funduszu Zdrowotnego prowadzi księgowość Gminy.
2. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie czternaście dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Gawrych


Załącznik do uchwały Nr XII/64/12
Rady Gminy Zbójna
z dnia 28 marca 2012 r.

WNIOSEK
O ZASIŁEK ZDROWOTNY DLA NAUCZYCIELI


....................................................................
(miejscowość, data)
Do Dyrektora

....................................................................

....................................................................

I. Wypełnia wnioskodawca

1. Nazwisko i imię ....................................................................................................................

2. Nazwa szkoły .........................................................................................................................
(miejsce pracy, bądź byłej pracy w przypadku emerytów i rencistów)

3. Stanowisko ...............................................................................................................................
(specjalność nauczycielska lub emeryt, rencista)

4. Wysokość dochodu miesięcznie osoby ubiegającej się o zasiłek (brutto) …...........................

5. Dochody miesięczne brutto przypadające na jednego członka rodziny ................................

6. Uzasadnienie wniosku (charakterystyka choroby, kosztów leczenia bądź zakupu leków):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Załączniki:
 zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 rachunek kosztów leczenia, zakupu leków,
 inne…………………………………….....

....................................................
podpis wnioskodawcy

II. Opinia (uzasadnienie) związków zawodowych, nauczycieli lub innej organizacji społecznej:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

..............................
podpisIII. Decyzja dyrektora szkoły o przyznaniu, bądź odmownie przyznania świadczeń. Wniosek o zasiłek zdrowotny rozparzono pozytywnie/negatywnie* i przyznano/ nie przyznano* świadczenie w wysokości ………………………. ………………….…….….
słownie zł ……………………………………………………………………………………….
Uzasadnienie decyzji:
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

..............................
podpis dyrektora szkoły


IV. Akceptacja organu prowadzącego szkoły:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…...............................
podpis przedstawiciela
organu prowadzącego
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 cze 2012 14:52
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 630 razy