BIP Gminy Zbójna

XII/65/04 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 21 września 2004 roku
w sprawie: zmian w budżecie
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759/ oraz art. 109, art. 112, ust. 2 pkt 2 i art. 124 ustawy z dnia 26 listpoada 1998 r. o finansach publicznych/ tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 zmiany: Dz.U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291/ Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. 1.Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 470.835 zł
b) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 278.247 zł
c) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.340.971 zł
d) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 194.594 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 8.929.563 zł
Plan wydatków ogółem wynosi 8.795.639 zł
w tym kwotę 1.133.924 zł, przeznaczyć na :
spłatę kredytów/pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
3.Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 1.000.000 zł, będzie kredyt bankowy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach z terminem spłaty w latach 2005-2007 z dochodów budżetowych gminy.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią ust 3.
5. Prognoza kwoty długu budżetu gminy i prognoza sytuacji finansowej gminy na lata 2004-2007 stanowi załącznik Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały
§ 2. Zwiększa się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, o której mowa w § 11 Uchwały Nr IX/47/2003 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie budżetu gminy na 2004 rok do kwoty 1.000.000 zł.
§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w trybie, art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Nr 1 do uchwały
Nr XII/65/04 Rady Gminy Zbójna
z dnia 21września 2004 r.

Dochody - zwiększenie
Dział Rozdział paragraf Kwota
600 60016 6291 105.092
710 71035 2020 6.500
756 75601 0910 10
756 75615 0340 629
756 75618 0590 280
756 75618 0910 445
801 80101 2030 163
801 80113 2030 2.040
852 85214 2030 303.312
852 85219 2030 52.262
900 90020 0400 102
Ogółem 470.835Dochody – zmniejszenie
Dział Rozdział paragraf Kwota
758 75805 2920 19.456
852 85212 2010 150.000
852 85214 2010 36.529
852 85219 2010 52.262
852 85295 2030 20.000
Ogółem 278.247


Wydatki – zwiększenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota
010 01095 4300
4430 13.015
2.000
600 60013 4300 23.978
600 60016 4270
6050 150.000
10.000
750 75023 4210
4300 27.136
16.404
750 75095 4420 7.000
757 75702 8070 31.475
801 80101 4010
4110
4120
4210
4240
6050 207.000
26.550
3.790
200.000
163
10.000
801 80104 4010
4110
4120 70.000
10.700
1.715
801 80110 4010
4110
4120
4210 60.000
11.100
1.800
86.769
801 80113 4210 2.040
801 80195 4300 840
852 85214 3110 316.783
852 85215 3110 20.000
900 90015 4270 10.000
900 90095 4010
4110
4120 7.700
1.324
189
710 71095 6010 11.500
Ogółem 1.340.971


Uwaga! W dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na budowę drogi Osowiec – Laski
W dziale 801 rozdz. 80101 § 6050 zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie elewacji na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zbójnej.


Wydatki – zmniejszenie
Dział Rozdział Paragraf Kwota
600 60014 6050 10.000
750 75023 6052 14.594
852 85212 3110 150.000
852 85295 3110 20.000
Ogółem 194.594


Nr 2 do uchwały
Nr XII/65/04 Rady Gminy Zbójna
z dnia 21 września 2004 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU
na dzień 31 grudnia 2004 r.

L.p. Wyszczególnienie Kwota zł
Wartość długu ogółem X
I Stan długu na dzień 31 grudnia 2003 r. X
1. Zaciągnięte kredyty (zgodnie z umową z dnia 27.09.2002 r.) 231.999
4. Zaciągnięte pożyczki (zgodnie z umową z dnia 09.06.1998 r.) 167.000
5.Zaciągnięty kredyt (zgodnie z umową z dnia 30.12.1999 r.) 544.735
6.Zaciągnięty kredyt (zgodnie z umową z dnia 01.06.2001 r.) 165.289
7.Zaciągnięty kredyt (zgodnie z umową z dnia 07.09.2001 r.) 211.200
8.Zaciągnięty kredyt (zgodnie z umową z dnia 31.12.2003 r.) 400.000
9.Zaciągnięty kredyt (zgodnie z umową z dnia 04.11.2002 r.) 660.000
10. Zaciągnięty kredyt (zgodnie z umową z dnia 09.09.2003 r) 1.000.000
11. Zobowiązania wymagalne: 0
a) jednostek budżetowych -
b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -
c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji* -
d) wynikające z innych tytułów (wymienić jakie) -
Razem I 3.380.223
II Planowany stan długu na dzień 31 grudnia 2004 r. X
1.Planowana do zaciągnięcia kwota kredytu 1.000.000
2. Zobowiązania wymagalne na koniec 2004 r.: -
a) jednostek budżetowych -
b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu -
c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji -
d) wynikające z innych tytułów (wymienić jakie) -
Razem II 0
Razem I + II 4.380.223
III Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2004 r. X
1. Kwoty spłaconych rat kredytów (pożyczek) w 2004 r. 1.133.924
2. Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych w 2004 r. -
3. Kwota umorzonej pożyczki w 2004 r. 125.000
Razem III 1.258.924
IV Ogółem dług na 31 grudnia 2004 r.
Razem I + II - III 3.121.299
V Planowane dochody na 2004 r. 8.929.563
% (IV:V) 35,0 %Załącznik nr 3 do uchwały
Nr XII/65/04 Rady Gminy Zbójna
Z dnia 21 września 2004r.
Prognozowana
Sytuacja finansowa gminy Zbójna
na lata 2004 – 2007

1. Zadłużenie ogółem na dzień 31.12.2003 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 3.380.223 zł, w tym:
1/ cel pożyczki i kredytu – budowa gminnego wysypiska odpadów stałych
nazwa banku- WFOŚ i GW i PBK S.A. O/Łomża
- kwota pożyczki – 167.000 zł
- planowana kwota odsetek (ogółem do końca spłaty) – 7.874zł)
2/ cel kredytu – budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły podstawowej w Zbójnej
nazwa banku – PKO – BP SA O/Łomża
- kwota kredytu –544.735 zł,
- planowana kwota odsetek (ogółem do końca spłaty) – 85.368 zł
3/ cel kredytu – budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły podstawowej w Zbójnej.
Nazwa banku – PKO – BP O/Łomża
- kwota kredytu – 165.289 zł,
- planowana kwota odsetek (ogółem do końca spłaty) – 14.986 zł.
4/ cel kredytu – budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły podstawowej w Zbójnej.
Nazwa banku – BGŻ S.A. O/Łomża – ze środków pieniężnych „Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Couenterpart Fund”
- kwota kredytu – 211.200 zł,
- planowana kwota odsetek (ogółem do końca spłaty) – 26.475 zł,
5/ cel kredytu – wypłata wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i wydatki bieżące
szkół.
Nazwa banku – PBK S.A. O/ Łomża
- kwota kredytu – 231.999 zł,
- planowana kwota odsetek (ogółem do końca spłaty) - 25.880 zł.
6/ cel kredytu – wydatki bieżące gminy nie znajdujące pokrycia w dochodach gminy
Nazwa Banku – PKO-BP S.A. O/ Łomża
- kwota kredytu – 660.000 zł,
- planowana kwota odsetek (ogółem do końca spłaty) - 58.444 zł,
2. Kredyty zaciągnięte w 2003 roku
1/ cel kredytu – wydatki bieżące gminy nie znajdujące pokrycia w dochodach gminy
Nazwa Banku – PKO-BP S.A. O/ Łomża
- kwota kredytu – 1.000.000 zł,
- planowana kwota odsetek (ogółem do końca spłaty) - 114.550 zł,
2/ cel kredytu- wydatki bieżące gminy nie znajdujące pokrycia w dochodach gminy
Nazwa banku – BS Łomża O/Nowogród
- kwota kredytu – 400.000 zł,
- planowana kwota odsetek (ogółem do końca spłaty) – 11.000 zł.
3. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku w dniu 10 lutego 2004roku została zatwierdzona decyzja o umorzeniu części pożyczki w kwocie 125.000 zł, zaciągniętej na budowę gminnego wysypiska odpadów stałych. Pismo WF.IV.1/2004 z dnia 19 lutego 2004 roku.

Pozostaje do spłaty (zgodnie z zawartymi umowami)

2004 r. – kwota kredytów - 1.091.924 zł.
kwota pożyczki - 42.000 zł
kwota odsetek - 179.579 zł.
Razem 1.313.503 zł.

2005 r. – kwota kredytów - 1.076.131 zł.
kwota odsetek - 120.447 zł.
Razem 1.196.578 zł.

2006 r. – kwota kredytów – 908.984 zł.
kwota odsetek – 35.623 zł.
Razem 944.607 zł.

2007 r. – kwota kredytu - 136.184 zł
kwota odsetek - 8.928 zł
Razem 145.112 zł


4. Gmina nie udzielała poręczeń (gwarancji)

5. Wnioskowany kredyt
1/ cel kredytu – na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach
2/ kwota kredytu- 1.000.000 zł.
3/ przewidywany termin zawarcia umowy do 30 października 2004 roku
4/ przewidywany okres spłaty 2005 -2007 rok j.n.

Rok spłaty kwota raty kwota odsetek pełna spłata

2004 0 17.896 17.896
2005 50.000 69.069 119.069
2006 300.000 55.866 355.866
2007 650.000 15.271 665.271
Razem 1.000.000 158.102 1.158.102


6. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań
(tys. zł.)
Lp. Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007
A Dochody ogółem 8.930 9.376 9.845 10.337
B Wydatki ogółem 8.796 8.250 8.636 9.551
W tym:
- wydatki bieżące
- wydatki inwestycyjne 7.700 7.250 7.636 8.551
1.096 1.000 1.000 1.000
C Wynik finansowy(A-B) /+-/ 134 1.126 1.209 786
D Kredyty i pożyczki
1/spłata zaciągniętej pożyczki w tym:
- spłata pożyczki

- spłata odsetek 1.332 1.315 1.301 810
50 -
- -
42 -
-
-
8 - - -
2/ spłata zaciągniętych kredytów, w tym:
- spłata kredytu
- spłata odsetek 1.264 1.196 945 145
1.092 1076 909 136
172 120 36 9
3/ wnioskowany kredyt, w tym:
- spłata kredytu

- spłata odsetek 18 119 356 665
- 50 300 650
18 69 56 15
E Kwota udzielonych
poręczeń - - - -
F Razem D+E 1.332 1.315 1.301 810
G (F : A) % 14,9% 14,0% 13,2% 7,8%
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 14:48
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 740 razy