BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 126/12 Wójta Gminy Zbójna

z dnia: z dnia 29 maja 2012 roku
w sprawie: nabycia nieruchomości na własność Gminy Zbójna z przeznaczeniem na cele publiczne.
Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, i z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230
Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149,
poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963,
Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337) oraz § 11 ust.1 i ust. 2 pkt 7 Uchwały
Nr VI/34/99 Rady Gminy Zbójna z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy
niż 3 lata Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Nabywa się na własność Gminy Zbójna nieruchomość gruntową położoną we wsi Zbójna, składającą się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 708 o powierzchni 0,04 ha, i z działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 709/2 o powierzchni 0,0563 ha
od współwłaścicieli :
1/ Kotowska Marianna Bogumiła - udział 3/4 zam: 83-200 Starogard Gdański
ul. Pomorska 11 A m. 17

2/ Kotowski Dariusz - udział 1/4 zam: 83-200 Starogard Gdański
ul. Pomorska 11 A m. 17
posiadających tytuł prawny do w/w. nieruchomości na podstawie Postanowienia Sądu
Rejonowego w Stargardzie Gdańskim Wydział I Cywilny z dnia 03 kwietnia 2012 r.
Sygn. akt I Ns 61/12

2. Wynegocjowana wartość nieruchomości wynosi ogółem 10.000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto.

3. Nieruchomość, o której mowa w ust.1 nabywa się z przeznaczeniem na cele publiczne,
tj. na realizowany projekt o nazwie „Podkreślenie tożsamości kurpiowskiej Gminy
Zbójna” w ramach działania 4.1.3 – Wdrażanie lokalnych strategii - Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.


§ 2.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Gmina Zbójna.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia i przygotowania dokumentów do sporządzenia aktu notarialnego powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Wójt Gminy Zbójna


Zenon Białobrzeski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 maj 2012 15:14
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 356 razy