BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR X/54/11

z dnia: 30 listopada 2011 roku
w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.)) uchwala się, co następuje.
§ 1. 1. Przystępuje się do realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”, którego całkowity koszt wynosi 146 185,50 zł w 2013r.
2. Środki stanowiące wkład własny na realizację projektu przewidziane zostaną w budżecie Gminy Zbójna na rok 2013 w wysokości 21 927,83 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan GawrychData dodania:
Data upublicznienia: środa, 18 kwi 2012 14:47
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 387 razy