BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA NR X/53/11

z dnia: 30 listopada 2011 roku
w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży na terenie Gminy Zbójna

Na podstawie art.12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.473; Nr 115, poz.793; Nr 176, poz.1238; z 2008 r. Nr 227, poz.1505; z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 144, poz. 1175; z 2010 r. Nr 47, poz.278, Nr 127, poz.857; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz.690/ uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się maksymalną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 10 punktów i przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 4 punktów.
§ 2. Ustala się zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych:
1. Usytuowanie miejsc sprzedaży napojów alkoholowych w gminie powinno być dostosowane do potrzeb ograniczenia dostępności alkoholu określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Zbójna.
2. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 100 m, mierzone najkrótszą drogą dojścia od budynku punktu sprzedaży napojów alkoholowych do budynków szkół, przedszkoli, kościołów oraz bram cmentarzy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/89/09 Rady Gminy Zbójna z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Zbójna.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
JAN GAWRYCH
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 18 kwi 2012 14:45
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 389 razy